سوالات درس به درس کتاب دین وزندگی ( 1) با  آخرین تغییرات

گروه معارف اسلامی شهرستان دهاقان

سال تحصیلی 89-1388

 

درس اول

1

امام صادق (ع)درباره ی قرآن خواندن جوانان چه می فرمایند؟

2

برترین وحکیمانه ترین کلام ها چه کلامی است ؟

3

راز جاودانگی قرآن کریم در چیست؟

4

فواید تدبّر در آیات قرآن کریم را بنویسید.

5

سطوح ومراحل تدبّر در قرآن را توضیح دهید.

6

ابزار تدبّر در قرآن چیست ؟

7

برای درک پیام ها ی قرآن وعمل به آن در زندگی چه باید کرد ؟

8

روش های تدبّر به ما چه کمکی می کند ؟

9

باداشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد؟

10

هدف از نزول قرآن چیست ؟

11

ثمرات ونتایج هدایت قرآن کریم چیست ؟

12

محدوده ی تاریخی وجغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است ؟

13

برترین واولین معلم وراهنمای ما برای تفکر در قرآن چه کسی است ؟

14

چرا پیامبر اکرم (ص)برترین معلم قرآن معرفی شده است ؟

15

موارد آداب قرائت وتدبّر قرآن را بنویسید.

 

درس دوم

1

معیار های حضرت ابراهیم برای انتخاب جهت یگانه پرستی چه بود ؟

2

چه زمانی حضرت ابراهیم پدرش آذر را به یگانه پرستی دعوت کرد؟

3

حضرت ابراهیم چگونه کافران را به یگانه پرستی دعوت کرد؟

4

منظور از این جمله که حضرت ابراهیم می گوید " من افول شوندگان را دوست ندارم " چیست؟

5

کدام سوره از قرآن است که سرگذشت حضرت ابراهیم وبت پرستان را بیان می کند ؟

6

حضرت ابراهیم چگونه توانست ناتوانی بت ها را به قومش بفهماند؟

7

نام پدر وعموی حضرت ابراهیم چه بود ؟

8

چرا فقط خداوند قابل پرستش است ؟

9

چه نتیجه ای از کار حضرت ابراهیم می گیریم ؟

10

حضرت ابراهیم می خواستند مردم را درچه زمینه ای آگاه کنند ؟

11

کمال ما درچیست ومقصود وغایت ما کدام است؟

12

غایت چیست؟

13

استعدادوقابلیت کدام خوبی وزیبایی در ما وجود دارد ؟

14

چه تفاوت هایی بین ماه وستاره وخورشید با خداوند وجود دارد ؟ (طبق داستان حضرت ابراهیم )

15

انسان از چه زمانی میل به رسیدن به کمالات واستعدادها را دارد؟

16

چه چیزی انسان را به سوی خوبی ها می کشاند؟

17

استعدادهای انسان رابا سایر موجودات (گیاهان وحیوانات )مقایسه کنید.

18

میل به کمال طلبی در انسان چه میلی است؟

19

نوجوانی حضرت ابراهیم (ع )با چه چیزی شروع شد؟

20

حضرت ابراهیم (ع )چگونه بهترین انتخاب را کرد؟

 

درس سوم

1

چرا انسان ها هدف ها ودلبستگی های مختلف دارند؟

2

آیا معیاری برای داوری اختلاف بین هدف ها ودلبستگی های انسان ها وجود دارد ؟

3

آیا می توان هدف ها ودلبستگی ها ی اصلی انسان را کشف کرد؟

4

منشأاختلاف در هدف ها ودلبستگی های انسان چیست؟مثال بزنید .

5

جمله « آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارند زود به پایان نمی رسند وتمام نمی شوند » یعنی چه ؟

6

به وسیله چه معیاری می توان  ارزش هدف ها را مشخص کرده وبه آنها رتبه بدهیم ؟

7

دسته بندی ورتبه بندی وارزش گذاری هدف ها چه ثمرات ونتایجی دارد؟

8

سهل انگاری در دسته بندی وارزش گذاری هدف های اصلی چه مضرات وعواقبی به دنبال دارد؟

9

هدف های انسان ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟

10

هدف های پایان پذیر چه ویژگی ها  ومشخصاتی دارند ؟بامثال

11

هدف های پایان ناپذیر چه ویژگی ها  ومشخصاتی دارند ؟بامثال

12

هدف های پایان پذیر راباهدف های پایان ناپذیر (اصلی- فرعی) مقایسه کنید.

13

دو نمونه از هدف های دنیوی واخروی را ذکر کنید .

14

پیام آیات زیر را بنویسید:

«انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا »                           «کل نفس بما کسبت رهینه»

15

مهم ترین انتخاب هر انسانی چیست؟

16

تفاوت انسان با گیاهان را در نحوه ی شکوفایی استعدادها توضیح دهید .

17

چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

18

انسان سعادتمند کیست؟

19

قدر ت تفکر وانتخاب هر یک چه نقشی در حرکت کمالی انسان  دارند؟

20

تنوّع وگستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضرّ ؟چرا ؟

 

درس چهارم

1

در میان هدف های اصلی ، برترین وکامل ترین هدف کدام است ؟

2

منظور از هدف های جامع چیست؟

3

منظور از تقرّب ونزدیکی به خدا چیست؟

4

در چه صورتی نهال وجود ما پر بار تر ومتناسب وزیبا تر رشد خواهد کرد وسراسر وجود ما راشادابی فرا خواهد گرفت ؟

5

چرا مقصود ومحبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است ؟

6

چرا بالاترین دلبستگی ها خداوند است؟

7

لازمه ی رسیدن به برترین هدف ها ودلبستگی ها وتقرب به برترین محبوب ومقصود چیست؟

8

ارتباط داستان حضرت ابراهیم (ع) با جمله ی «برترین محبوب ومقصود انسان خداست »را بیان کنید.

9

بزرگی انسان ها وعظمت زندگی آنها به چه چیزی بستگی دارد ؟چرا؟

10

چرا برترین محبوب خداوند است؟

11

پیام آیات زیر را بنویسید:

«ورضوان من الله اکبر ذلک هو الغفور العظیم »                     «ما عندکم ینفد وما عند الله باق»

 

درس پنجم

1

راه آشنایی با خدا وشناخت بیشتر او چیست؟

2

آشنایی با خدا وشناخت بیشتراو چه تأثیری در زندگی ما دارد ؟

3

چرا خداوند را آن گونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت ؟(باذکر مقدمه ونتیجه )

4

چه راهی برای معرفت به خدا وتوصیف او پیشنهاد شده است ؟ چرا ؟(باذکر مقدمه ونتیجه )

5

چرا خداوند مانند مخلوقات نیست؟(باذکر مقدمه ونتیجه )

6

چهار مورد از اسماءوصفات خداوند را ذکر کنید.

7

پیام آیات زیر را بنویسید.

«ایاک نستعین »                                          «ونحن اقرب الیه من حبل الورید»

 

درس ششم

1

تفاوت حمد وتسبیح خداوند را بنویسید .

2

چه صفاتی را می توانیم به خدا نسبت دهیم ؟چرا؟

3

خدا از چه صفاتی پاک ومنزه است ؟چرا ؟

4

با ذکر یک دلیل بیان کنید که چرا خداوند همه ی صفات نیکو را دارد؟(با ذکر مقدمه ونتیجه )

5

آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات وجود دارد به خداوند نسبت دهیم ؟چرا؟

6

صفات سلبی وثبوتی را با مثال تعریف کنید.

7

معیار وملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

8

چرا نمی توانیم برخی صفات را به خداوند نسبت دهیم ؟

9

چه تفاوتی میان صفات خدا وصفات انسان ها وجود دارد ؟

10

چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که خداوند در آن جملات حمد وچهار جمله تسبیح شده باشد.

11

صفات سلبی وثبوتی را در اشعار زیر مشخص کنید.

12

چند مثال برای صفات سلبی وچند مثال برای صفات ثبوتی بنویسید.

13

چرا ستایش وحمد واقعی از آن خداوند است؟

 

درس هفتم

1

نقش ایمان در شناخت بهتر خدا وبرترین هدف زندگی چیست؟

2

چرا بعد از شناخت هدف وغایت زندگی ، ایمان به آن ضروری است؟

3

چه تفاوتی میان «شناخت »یک موضوع و«ایمان»به آن وجود دارد؟

4

چرا فایده ی برخی کارها را می دانیم اما از انجام آن کوتاهی می کنیم وزیان برخی کار ها را آگاهی داریم واز انجام ان دوری نمی کنیم؟

5

عمل صالح وکار شایسته چه وقت ارزش پیدا می کند؟

6

مؤمن چه کسی است؟

7

انگیزاننده ومحرک انسان به سمت عمل چه چیزی است ؟چگونه ؟

8

میوه وثمره ی ایمان چیست؟ توضیح دهید.

9

قرآن جایگاه علم وجایگاه ایمان را چگونه معرفی می کند؟

10

در چه صورتی شناخت هدف وراه رستگاری ،به حرکت درآن راه منجر می شود؟

11

جمله «قلب کانون وجود آدمی است» یعنی چه ؟

12

ایمان را تعریف کنید؟

13

با توجه به قرآن کریم اگر می خواهیم به هدفی که برای زندگی شناخته ایم ایمان بیاوریم وبه سوی آن حرکت کنیم چه اقدامی باید انجام داد؟

14

راه های آماده کردن قلب برای پذیرش حقیقت وراه زندگی چیست؟

15

چند نمونه از زیبایی های قلب را مطابق آیات قرآن کریم بنویسید.

16

چند نمونه از زشتی های قلب را مطابق آیات قرآن کریم بنویسید.

17

قلب ما منزلگاه کیست؟

18

چگونه ایمان بین شناخت وعمل پیوند ایجاد می کند؟

19

بعد از اینکه زیان یک کار را فهمیدیم قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد؟

20

حضرت علی (ع ) ایمان وعمل را به چه چیزی تشبیه کرده اند؟

21

حقیقت ایمان چیست؟

 

درس هشتم

1

راه های تحصیل ایمان چیست ؟

2

چگونه می توان ایمان را تقویت کرد وتداوم بخشید؟

3

ویژگی های مؤمنان را بنا برآیات قرآن بیان کنید.

4

سخن پیامبر اکرم (ص)در مورد جوانان را بنویسید .

5

در چه صورتی درهای لطف ورحمت خداوند به روی انسان بازتر است ؟

6

چرا کودکان ونوجوانان وجوانان به آسمان ها نزدیک ترند؟

7

سخن امام خمینی (ره )در مورد جهاد اکبر را بنویسید .

8

توصیه امام خمینی (ره )به جوانان در رابطه باجهاد اکبر وتوبه را بنویسید.

9

راه های رسیدن به ایمان را مطابق آیات قرآن وپیشوایان معصوم نام ببرید .

10

تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی را به عنوان یکی از راه های رسیدن به ایمان توضیح دهید .

11

یکی از حکمت های نماز های پنج گانه را بنویسید .

12

پیام آیه زیر را بنویسید :«یا ایها الذین آمنوا اذکرواالله ذکرا کثیرا »

13

انجام چه اموری ما را به یاد خدا می اندازد ؟(راه های تقویت ایمان )

14

انجام چه اموری یاد خدا را در دل ها ضعیف می کند؟(راه های تقویت ایمان )

15

توجه به نعمت ها ولطف های خدا به انسان را به عنوان یکی از راه های رسیدن به ایمان توضیح دهید .

16

انجام نیکی هاو واجبات ودوری از بدی ها ومحرمات را به عنوان یکی از راه های رسیدن به ایمان توضیح دهید .

17

پیام آیات زیر را بنویسید .

الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب

یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمه الله علیکم

18

چرا حرکت به سوی خدا وکسب سعادت الهی در جوانی ونوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

19

به نظر شما مهم ترین نکته ای که در توصیه امام خمینی (ره)به جوانان وجود دارد چیست ؟چرا ؟

20

به نظر شما مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام عامل است ؟چرا؟

21

به نظر شما مهم ترین عامل در تضعبف ایمان کدام عامل است ؟چرا؟

22

چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

23

فرق انسان مؤمن با انسان بی ایمان را قرآن چگونه بیان می کند ؟

24

اگر جامعه ای ایمانی شکل بگیرد آن جامعه چگونه خواهد شد ؟

25

ولی وسرپرست مؤمنان واولیاء کافران چه کسانی هستند ؟

26

چهار ویژگی از انسان های مؤمن وجامعه مؤمن را ذکر کنید.

 

درس نهم

1

حقیقت عزم چیست؟

2

عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

3

نمونه های از آثار عزم قوی را بنویسید .

4

چه صفاتی نشانه ای از عزم قوی است؟

5

جمله «کار بزرگ عزم بزرگ می طلبد »یعنی چه ؟

6

صفاتی از انسان های فاقد عزم را ذکر کنید.

7

سفارش لقمان حکیم به فرزندش را در مورد عزم در زندگی بیان کنید.

8

ارتباط سه اصطلاح «عهد ما با خدا – رضایت خدا – سعادت انسان »را با هم بنویسید .

9

میزان دینداری ما به چه چیزی بستگی دارد ؟

10

دین چیست ودینداری یعنی چه ؟

11

عهد ومیثاق میان انسان وخدا در چند مرحله انجام می پذیرد ؟

12

اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

واجب – مستحب – حرام – مکروه – مباح »

13

چه فوایدی می توان برای «تجدید روزانه عهد با خداوند » ذکر کرد ؟

14

در تکمیل عهد با خداوند چه اقداماتی باید انجام دهیم ؟

15

«قدم گذاشتن در راه » را به عنوان یکی از مراحل عهد وپیمان میان انسان وخداوند توضیح دهید .

16

چرا انسان های با اراده ومصمم را دوست داریم واز انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

17

خداوند در سوره انبیاءکدام یک از پیامبران اولوالعزم را صاحب عزم قوی می داند ؟

 

درس دهم

1

دوام وپایداری در عزم به چه عواملی بستگی دارد ؟

2

عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید .

3

آیه «وسارعوا الی مغفره من ربکم » به کدام یک از عوامل تقویت کننده عزم اشاره دارد؟

4

سخن امام صادق (ع) در رابطه با «تسریع در انجام تصمیم » به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده عزم را ذکر کنید.

5

به چه دلیل میان «تصمیم » و «عمل » نباید فاصله بیافتد ؟

6

« توجه به حضور در پیشگاه خداوند وفرشتگان »را به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده عزم توضیح دهید.

7

غفلت یعنی چه ؟ تفاوت غفلت با فراموشی در چیست؟

8

رعایت اصل «تدریج وتداوم »را به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده عزم توضیح دهید .

9

حدیث پیامبر اکرم (ص) :«ان احب الاعمال الی الله ادومها وان قل »به کدام یک از عوامل تقویت کننده عزم اشاره دارد ؟

10

تدریجی عمل کردن در امور باعث چه چیزی می شود ؟

11

رعایت اصل اعتدال یکی از عوامل تقویت کننده ی عزم است .آن راتوضیح دهید .

12

بیت زیر بیانگر کدام یک از عوامل تقویت کننده ی عزم واراده است؟

رهرو آن نیست که گه تند وگهی خسته رود                       رهرو آن است که آهسته وپیوسته رود

13

چه عواملی می تواند تصمیمات زیر را تهدید کند ؟

کمک به نیازمندان                                 مطالعه ی کتابهای غیر درسی                     خواندن نماز در اول وقت

14

چرا امام صادق (ع) می فرمایند :سزاوار است کسی که همت برکار خیری کرده ،در عمل به آن تسریع کند وآن را به تأخیر نیندازد.؟

 

درس یازدهم

1

چگونه می توانیم عهد وپیمان خود را از آسیب حفظ کنیم ؟

2

چگونه می توانیم پی ببریم که در وفای به عهد خود موفق بوده ایم ؟

3

راه وفای به عهد چیست ؟

4

مراقبت یعنی چه ؟

5

عهدی که با خدا می بندیم به کودک نوپا تشبیه شده است.چرا ؟

6

ابعاد مراقبت را نام ببرید.

7

«اصل عمل» رابه عنوان یکی از ابعاد مراقبت توضیح دهید .

8

«کیفیت انجام عمل » رابه عنوان یکی از ابعاد مراقبت توضیح دهید.

9

«نیت وقصد شخص عامل » رابه عنوان یکی از ابعاد مراقبت توضیح دهید.

10

فرق رکن وغیر رکن را بنویسید .

11

چه اجزایی در نماز رکن وچه اجزایی غیر رکن هستند ؟

12

مقدار مؤثر بودن یک عمل به چه چیزی بستگی دارد؟

13

مهم ترین جنبه ی هر عمل چیست ؟ توضیح دهید.

14

تأثیر یک عمل در رشد معنوی انسان وابسته به چه چیزی است ؟

15

برای جمله «نیت های خوب می توانند همسوی با هم قرار گیرد » مثال بزنید.

16

سخن امام صادق (ع) در زمینه مراقبت را بنویسید.

17

بعد از مراقبت نوبت به چه چیزی می رسد ؟چرا؟

18

در مورد محاسبه کار های خود ومحاسبه کارهای دیگران چه نکته ای را باید رعایت کرد؟

19

سخن پیامبر اکرم (ص) درزمینه مراقبت وحسابرسی را بنویسید.

20

سخن امام کاظم(ع) درزمینه مراقبت را بنویسید.

21

چرا محاسبه باید روزانه ودر پایان روز باشد؟

22

پیام احادیث زیر را بنویسید .

«من حاسب نفسه وقف علی عیوبه »             «ثمره المحاسبه صلاح النفس»           «من حاسب نفسه سعد»

23

زیرک ترین انسان ها از نظر حضرت علی (ع)چه کسانی هستند؟

24

چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است ؟

25

چرا پیامبر اکرم (ص) فرموده اند :« انما الاعمال بالنیات »؟

26

چه رابطه ای میان «مراقبت » و «محاسبه » برقرار است ؟آیا این دو به هم وابسته اند .

27

چرا باید از نیت وقصد خود درهنگام عمل مراقبت کنیم؟

28

آسان گرفتن وگذشت درچه صورتی پسندیده است ودر چه صورتی ناپسند است ؟

29

بعضی از افراد می گویند «ما اعمال وعباداتی که انجام می دهیم تأثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم » فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست؟

 

درس دوازدهم

1

با استفاده از آیات ، جدول زیر را کامل کنید .                    

در ارتباط با خدا

در ارتباط با خود

در ارتباط با جامعه

در ارتباط با خلقت

 

 

 

 

-        وصیناالانسان بوالدیه

-        اقم الصلوه

-        وامر بالمعروف

2

برنامه چیست؟

3

در برنامه ریزی چه شرایطی را باید در نظر داشته باشیم ؟

4

آیا برنامه ریزی اختصاص به انسان دارد یا شامل زندگی موجودات دیگر نیز می شود ؟

5

فواید برنامه ریزی را بنویسید.

6

وجود برنامه درزندگی یکی از موجودات زنده غیر از انسان را مثال بزنید .

7

پیامبر اکرم (ص)اوقات خود را چگونه تقسیم می کردند؟

8

ابوذر می گوید پیامبر می فرمایند : عاقل وخردمند اوقات خود را چگونه تقسیم می کند ؟

9

اسوه یعنی چه ؟ خداوند چه کسی را به عنوان اسوه معرفی می کند؟

10

آیا اسوه قرار دادن دیگری به معنای این است که ما عین او باشیم ؟توضیح دهید.

11

وظایف وبرنامه های زندگی که برای آنها با خدا عهد می بندیم به چند دسته تقسیم می شوند ؟

12

سخن حضرت علی (ع) در مورد ضرورت برنامه در زندگی را بنویسید.

13

مقصود ا زعمل صالح چیست ؟

14

چرا درمیان موجودات فقط انسان ممکن است زمان تلف شده داشته باشد ؟

15

مقصود از اینکه رسول خدا برای مسلمانان اسوه است چیست ؟

16

برنامه زندگی ما باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

17

در برنامه زندگی چه کارهایی را باید در نظر بگیریم ؟

18

بخش های مختلف برنامه زندگی انسان چه وقتی ارزشمند هستند؟

 

درس سیزدهم

1

جلوه های یاد خدا کدامند؟

2

کدام عمل است که همه ی وظایف ما در برابرخدای بزرگ را در بر می گیرد وتحقق بخش یاد خدا در زندگی ماست ؟

3

عبارت هایی از نماز که درباره حمد خداوند است ذکر کنید .

4

عبارت هایی از نماز که درباره تسبیح خداوند است ذکر کنید .

5

عبارت هایی از نماز که درباره دعاو درخواست ازخداوند است ذکر کنید .

6

با توجه به آیات قرآن ما درخواست های خود را با چه حالتی باید از خداوند بخواهیم ؟

7

چه عملی بهترین نمونه ی یادخداست ؟

8

ثمره ی مهم تکرار یاد خدا چیست؟

9

فواید نماز را بیان کنید؟

10

نجاسات چند مورد است ؟

11

سه مورد از نجاسات را ذکر کنید .

12

مراحل وضو را به ترتیب بنویسید .

13

غسل ارتماسی چه غسلی است؟

14

مراحل غسل ترتیبی را بنویسید.

15

برای دست زدن به خط قرآن واسم خدا وپیامبر ومعصومین چه شرایطی لازم است ؟

 

درس چهاردهم

1

چرا در هر روز پنج بار در مقابل خدای خود به نماز می ایستیم ؟

2

مقدمات وشرایط نمازکدامند ؟

3

ستون دین چه چیزی معرفی شده است؟

4

بزرگ ترین نشانه ی وفاداری وپایبندی مسلمان به عهد خویش با خدا چیست ؟

5

سیر به سوی خداوند چگونه صورت می گیرد؟

6

حکمت اجزاء وضو چیست؟

7

چرا در وضو صورت را می شوییم؟

8

چرا در وضو دست ها را می شوییم ؟

9

چرا در وضو سر را مسح می کنیم ؟

10

چرا در وضو پا ها را مسح می کنیم ؟

11

حکمت وضو از قول امام رضا(ع)را بنویسید.

 

سوالات بخش دانستنی ها که مربوط به احکام می باشد.

12

حکمت و فواید نماز را ذکر کنید.

13

سخن پیامبر اکرم(ص) در مورد نماز یومیه را بنویسید.

14

توضیح المسائل یا رساله ی عملیه چیست؟وما چه نیازی به آن داریم؟

15

وضوی جبیره درچه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟

16

عوامل مختلفی درعلاقه ما به نماز ونیایش در مقابل پروردگار دخالت دارند چند مورد از آن عوامل را ذکر کنید.

 

درس پانزدهم

1

راه کمال را چگونه می توان بسیار آسان تر وشیرین تر پیمود ؟

2

چرا ما به دوست نیازمندیم ؟

3

به کدام دوست می توان اعتماد کرد ؟

4

عاجزترین وناتوان ترین افراد از نظر حضرت علی (ع) چه کسانی هستند؟

5

به نظر شما چه عواملی سبب می شود که برخی افراد نتوانند با دیگران دوست شوند یا درحفظ دوستی موفق باشند؟

6

چرا ما کسی یا چیزی را دوست داریم ؟

7

دوست خوب به چه چیزی تشبیه شده است ؟

8

پذیرفتن عیب وتذکر آن از طرف دوستان نشانه ی چیست؟

9

محبوب ترین برادران از نظر امام صادق (ع) چه کسانی هستند؟

10

چند مورد از ویژگی های دوست واقعی از نظر قرآن وپیشوایان معصوم را بنویسید.

11

بر کدام دوست می توان اعتماد کرد؟(ذکر سه مورد)

12

از نظر حضرت علی (ع) خوشبخت ترین انسان ها چه کسانی هستند؟

13

دوستان ومحبوبان تام وتمام ما چه کسانی هستند وسایر آدم ها در زمینه ی دوستی با چه معیاری سنجیده می شوند ؟

14

سخن رسول خدا (ص)  در مورد تأثیر دوستی برانسان را بنویسید.

15

جمله ی «گوهر ناب جوانی را جز به بهای بهشت نفروشیم » یعنی چه ؟ توضیح دهید.

16

در زمینه ی دوستی وارتباطمان با دیگران باید مواظب چه کسانی باشیم؟

17

چند مورد از ویژگی های دوستان خدا و چند مورد از ویژگی های محرومین از دوستی خداوند را ذکر کنید :

ان الله یحب................                                                          ان الله لا یحب..................

 

درس شانزدهم

1

با انجام چه وظایف ومسئولیت هایی می توانیم دوستی های خود را تحکیم بخشیم ؟

2

«نگهداری بعضی چیزها از به دست آوردن آنها مشکل تر است » این جمله را به دوستی ارتباط دهید.

3

پایداری رابطه دوستی ورسیدن به ثمرات ونتایج آن به چه چیزی بستگی دارد؟

4

چند مورداز وظایف ما نسبت به دوست را نام ببرید .

5

سخن امام محمد باقر(ع) در رابطه با احترام به دوست را ذکر کنید .

6

چند مورد از نمونه های بی احترامی به دوست را ذکر کنید.

7

چند مورد از نمونه های احترام گذاشتن به دوست را ذکر کنید.

8

سخن حضرت علی (ع) به فرزند گرامی خود امام حسن (ع)در رابطه با رعایت حقوق متقابل در دوستی را بیان کنید.

9

مواردی از عدم رعایت حقوق متقابل میان دوستان را ذکر کنید.

10

سخن حضرت علی (ع)در رابطه با توقع به جا ومنصفانه از دوست را بنویسید.

11

رسول خدا (ص) می فرمایند : دو دوست خوب مانند چه چیزی هستند ؟

12

سخن حضرت علی (ع) درباره ی میانه روی در دوستی چیست؟

13

یکی از عوامل اصلی خروج از میانه روی در دوستی چیست؟

14

اصطلاح «شیفتگی فوق العاده در دوستی » یعنی چه ؟توضیح دهید.

15

آیا شناخت خانواده ی دوست تأثیری در انتخاب دوست دارد؟چرا ؟

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ساعت   توسط خالصی |